Home / Phương Pháp Das Diet / Quy tắc đèn giao thông Das Diet

Quy tắc đèn giao thông Das Diet

Quy tắc đèn giao thông trong Das Diet là cách mô tả đơn giản, dễ hiểu về các thực phẩm nên ăn, không nên ăn và tuyệt đối cấm kỵ nếu như đã chấp nhận và áp dụng chế độ ăn kiêng Das Diet giảm cân.